โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) คือ กิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่านการระดมพลังความร่วมมือของรัฐ และภาคประชาชนในระดับจังหวัดในรูปแบบเครือข่ายภาคี โดยใช้กระบวนการ SE เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับประชาชนในโครงการฯ และร่วมบริหารจัดการธุรกิจชุมชนให้มีศักยภาพ เป็นเทรนด์ใหม่แห่งศตวรรษที่ 21

สร้างเครือข่ายภาคี

พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายภาคีในระดับจังหวัดผ่านการระดมพลังความร่วมมือของรัฐ และภาคประชาชน

พัฒนาผลิตภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้กระบวนการ SE เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในโครงการฯ ภายใต้แบรนด์สวนบ้านแก้ว

บริหารจัดการธุรกิจชุมชน

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนให้มีศักยภาพ

วิสาหกิจชุมชนรักษ์ช้าง รักษาป่าตะวันออก

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรฝางเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์รักษ์ช้าง น้ำฝางบริสุทธิ์ น้ำฝางผสมน้ำผึ้ง ใบชะมวง น้ำฝางผสมอบเชย สบู่ แก่นฝาง ฝางชง น้ำมันเทพทาโรข้าวหอมมะลิเคลือบฝาง น้ำผึ้ง ฯลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร การการทะเบียนอบรม หลักสูตรต่าง ๆ การประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ความคืบหน้า ข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ ของโครงการ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี

ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนโลชั่น สบู่ก้อน สบู่เหลว จากเปลือกมังคุด ขมิ้นชัน มะขามสวนเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้วิธีการเก็บและชิมผัก ผลไม้ ในสวนชมแปลงผักอินทรีย์ ร่วมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาระน่ารู้

ติดต่อวิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนรักษ์ช้าง รักษาป่าตะวันออก (ปม.)

เลขที่ 22/2 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ : 0847087889

วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี

เลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ : 0817622702

ส่งเสริมแบรนด์สวนบ้านแก้วให้มีความเข้มแข็ง และสร้างช่องทางการตลาด

กิจกรรมของเรา

ชมภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ของทีมงานและโครงการ

เครือข่ายความร่วมมือ

s-rajabhat_logo
suanbankaew
s-thaibev
s-เกษตรจังหวัดจันทบุรี
s-พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
s-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
s-หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
s-NBT ช่อง 11 จันทบุรี
s-บ้านหลวงราชไมตรี
s-บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด
s-บริษัทเบสแอดไวเซอร์จำกัด
s-วิสาหกิจชุมชนรักษ์ช้าง รักษาป่าตะวันออก
s-วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี
s-มหาวิทยาลัยผิงตง ประเทศไต้หวัน

เครือข่ายความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคประชาสังคม